Algemene Voorwaarden

Een nieuwe versie is nog in de maak. Voorlopig treft u hier even de oude versie. (Er zal niet veel veranderen.)

Artikel 1 Algemene bepalingen
a. Het huiswerkbureau: Huiswerkbureau Cindy, gevestigd aan de Kardinaal Alfrinkschool, Dr. Jan Schoutenlaan 3 te Maassluis.
b. De contractant: Degene die een individuele overeenkomst afsluit met Huiswerkbureau Cindy.
c. Leerling: de persoon die begeleiding, bijles of training ontvangt.
d. Cursusjaar: Een cursusjaar loopt van September tot Juli van het daaropvolgende kalenderjaar.
e. De individuele overeenkomst: De overeenkomst waarin zijn opgenomen de naam, adres, woonplaats en overige gegevens van de contractant en de leerling, waarin de specifieke bezoekfrequentie van de leerling is opgenomen en welke rapportages Huiswerkbureau Cindy zal uitbrengen aan de contractant.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Huiswerkbureau Cindy. In de individuele overeenkomst kan van deze algemene voorwaarden worden afgeweken mits dit expliciet in de individuele overeenkomst is vermeld.
 
Artikel 3 Totstandkoming, duur en beëindiging van de overeenkomst
a. De individuele overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van de inschrijfovereenkomst.
b. De individuele overeenkomst geldt voor minimaal één maand en maximaal tot wederopzegging
c. De individuele overeenkomst kan tussentijds ontbonden worden door de contractant. Dit dient schriftelijk te gebeuren, met een opzegtermijn van één maand, ingaande op de 1e van de nieuwe maand. Opzegging schort enige betalingsverplichting niet op.
d. De individuele overeenkomst kan, zonder dat contractant enige terugbetaling van lopende termijnen of schadevergoeding kan eisen, door het huiswerkbureau worden ontbonden, wegens:
- Het niet aan de regels houden van het huiswerkbureau door de leerling of contractant.
- Het niet houden aan betalingsafspraken door de contractant.
- Alcohol- of drugsgebruik van de leerling
 
Artikel 4 Vergoeding
a. De hoogte van de vergoedingen zijn, overeenkomstig de tarieven zoals op de website zijn genoemd, vastgelegd in de individuele overeenkomst.
b. De prijzen gelden tot het eind van het cursusjaar (zie artikel 1d) daarna gelden die nieuwe tarieven zoals die daarna van toepassing zijnde.
c. Afwezigheid van de leerling heeft geen invloed op de maandvergoeding. Bij ziekte langer dan 4 weken kan de overeenkomst worden opgeschort.
 
Artikel 5 Betalingsvoorwaarden
a. Betaling dient maandelijks bij vooruitbetaling te geschieden. De factuur voor de betaling wordt circa 14 dagen vooraf verzonden. Delen van de maand worden pro rata gefactureerd.
b. Indien de contractant niet tijdig betaalt, is het huiswerkbureau gerechtigd de leerling de toegang tot de begeleiding te ontzeggen en conform artikel 3d de overeenkomst te beëindigen. De verplichtingen van de contractant blijven tijdens de opschorting onverlet.
c. Door ondertekening van de individuele overeenkomst verklaart de contractant de onderhavige algemene voorwaarden te hebben ontvangen en daarmee akkoord te gaan.
d. In geval van niet tijdige betaling is de contractant in gebreke. Over de periode vanaf de datum dat de betalingstermijn is verstreken, tot aan de datum van betaling aan het huiswerkbureau, is de contractant over het uitstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd (als bedoeld in art. 6:120 BW). Tevens worden de administratiekosten en de eventuele incassokosten in rekening gebracht.
 
Artikel 6 Verplichtingen van de leerling
a. De leerling is verplicht om zich te houden aan de afspraken die zijn gemaakt en opgenomen in de individuele overeenkomst.
b. Van de leerling wordt een positieve instelling verwacht. De leerling dient zich te realiseren dat het in zijn eigen belang is zijn best te doen.
 
Artikel 7 Verplichting van de contractant
a. De contractant is verplicht het huiswerkbureau alle inlichtingen te verschaffen omtrent de leerling, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de begeleiding.
 
Artikel 8 Verplichting van het huiswerkbureau
a. Het huiswerkbureau is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van de leerling en de contractant.
b. Het huiswerkbureau heeft een inspanningsverplichting jegens de leerling en contractant, doch kan niet worden aangesproken als deze inspanningen falen.
c. Huiswerkbureau Cindy zal regelmatig rapporteren over de vorderingen van de leerling en daarbuiten, zo vaak als nodig is, overleggen over de vorderingen van de leerling met de contractant.
 
Artikel 9 Leerlingvolgsysteem
a. Voortgang en rapportage van studieresultaten van de leerling wordt door het huiswerkbureau gedaan in een afgeschermd volgsysteem.
b. Slechts na instemming van de contractant zullen gegevens uit het volgsysteem aan derden worden verstrekt.
 
Artikel 10 Slotbepaling
a. Mochten tussen partijen geschillen ontstaan, dan zal er in eerste instantie overleg middels mediation plaatsvinden tussen de partijen. Pas in tweede instantie worden de geschillen beslecht door de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar het huiswerkbureau is gevestigd.